Program Gastro Team

Chcemy wynagradzać każdego klienta który postanowił złożyć zamówienie w naszym sklepie stosownymi prezentami dlatego dajemy możliwość zbierania punktów za zakupiony u nas towar.

System powszechnie znany jest ze stacji paliw. W dowolnym momencie możesz wybrać towar ze specjalnej oferty promocyjnej.

Program Gastro Team

Z chwilą zrobienia u nas zakupu automatycznie przystępujesz do programu Gastro Team.
W ten sposób robiąc u nas zakupy zbierasz punkty, które następnie wymieniasz na atrakcyjne nagrody.

Ilość zgromadzonych przez siebie punktów sprawdzisz w sekcji Moje konto. W tym samym miejscu znajdziesz link do listy produktów, które możesz wybrać za zgromadzone punkty. Obok każdego z tych produktów zobaczysz liczbę punktów potrzebnych, aby go otrzymać.

REGULAMIN PROGRAMU Gastro Team

Organizatorem programu Gastro Team jest Firma "Gastropolska.com - Spółka Cywilna" z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Lazurowej 12 zwanym w dalszej części ORGANIZATOREM

PROGRAM Gastro Team zwany w dalszej części PROGRAMEM skierowany jest do wszystkich osób, którzy dokonali zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego www.gastropolska.com, zwanych dalej KLIENTAMI.
Uczestnictwo w programie prowadzone jest wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego www.gastropolska.com

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady członkostwa w PROGRAMIE skierowanym do KLIENTÓW. Regulamin wraz z ofertą sklepu internetowego zawiera warunki uczestnictwa, które KLIENT akceptuje przystępując do niego.
 2. Uczestnikiem PROGRAMU może być każda osoba fizyczna pod warunkiem, że:
  • zrobiła zakupy za pośrednictwem sklepu internetowego www.gastropolska.com
  • podała wymagane dane i zarejestrowała się w sklepie www.gastropolska.com
  • zgodziła się na przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu
 3. Naruszenie przez KLIENTA warunków niniejszego Regulaminu, może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących mu z tytułu uczestnictwa w PROGRAMIE uprawnień.

II. Zasady uczestnictwa w PROGRAMIE

 1. W chwili przystąpienia do PROGRAMU na koncie KLIENTA zaczynają sumować się punkty poczynając od pierwej odnotowanej płatności.
 2. KLIENT gromadzi punkty na swoim koncie, nabywając za pośrednictwem sklepu internetowego towar dostępny w ofercie ORGANIZATORA.
 3. KLIENT za pomocą zgromadzonych punktów będzie miał prawo do nabycia upominków za 1 zł. stosownie do przelicznika punktów wskazanego przy każdym upominku na liście.
 4. KLIENCI nie mogą sumować punktów zgromadzonych przy użyciu różnych KONT.
 5. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo zastąpienia towaru wskazanego w liście upominków innym podobnym.
 6. Punkty nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny.
 7. Wszelkie ewentualne opłaty skarbowe i podatki związane z realizacją punktów obciążać będą KLIENTA.
 8. W przypadku powzięcia przez ORGANIZATORA wątpliwości co do prawidłowości korzystania z konta i uczestnictwa w PROGRAMIE punkty mogą zostać zatrzymane. W takim przypadku transakcja zostanie wstrzymana, aż do wyjaśnienia wątpliwości. Jeśli wątpliwości dotyczyć będą KLIENTA, który pozostawił swoje dane osobowe, ORGANIZATOR zawiadomi o tym fakcie KLIENTA prosząc o ich wyjaśnienie.

III. Gromadzenie punktów

 1. KLIENT gromadzi punkty poprzez zakup towarów objętych ofertą, według przelicznika zawartego w aktualnej ofercie.
 2. Aktualizacja otrzymanych punktów następuje w momencie odnotowania zapłaty za towar.
 3. Późniejsza rejestracja punktów na podstawie faktury VAT za towary zakupione przez przystąpieniem do programu lub innych dowodów dokonania transakcji nie jest możliwa.
 4. Ponieważ punkty zostają naliczone w momencie zapłaty opóźnienie w ich naliczaniu może wynosić nawet 4 tyg. Zależnie od warunków doręczenia paczki lub rozliczenia płatności za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej
 5. Każdy KLIENT może sprawdzić ilość zgromadzonych przez siebie punktów w dowolnym czasie tylko za pośrednictwem sklepu internetowego www.gastropolska.com logując się na swoje konto.

IV. Rozliczenie punktów

 1. KLIENT może wybrać upominki wynikające ze zgromadzonych punktów tylko przy jednoczesnym składaniu zamówienia na towar objęty ofertą ORGANIZATORA, co oznacza, że rozliczenie punktów może nastąpić od drugiego zamówienia.
 2. Rozliczenie punktów możliwe jest tylko za pośrednictwem sklepu internetowego www.gastropolska.com. KLIENT loguje się na swoim koncie co umożliwia rozliczenie punktów i ich wymianę na upominek. Aktualna lista upominków dostępna jest na stronach internetowych. Rozliczenie punktów i wysyłka wybranego towaru - upominku może nastąpić tylko w paczce razem z innym zamówionym jednocześnie towarem. Określona ilość punktów na koncie jest blokowana, a następnie po odnotowaniu płatności za przesyłkę odejmowana z konta uczestnika.
 3. W razie, gdy wybrany towar jest niedostępny, ORGANIZATOR ma prawo zaproponować inny towar o zbliżonej wartości.

V. Komunikacja z Uczestnikami

 1. ORGANIZATOR udziela wszelkich informacji dotyczących uczestnictwa w PROGRAMIE na prośbę KLIENTÓW. KLIENCI mogą zwrócić się z zapytaniem o wyjaśnienie wątpliwości do ORGANIZATORA. Uczestnik ma również prawo zgłosić pytania lub zastrzeżenia związane z uczestnictwem w programie za pośrednictwem danych dostępnych w sklepie internetowym.

VI. Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego regulaminu i listy upominków bez powiadamiania KLIENTÓW.
 2. Uczestnictwo w PROGRAMIE obowiązuje przez czas nieokreślony. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo jego zakończenia w dowolnym momencie, bez powiadomienia KLIENTÓW.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2010.